வ.எண் தலைப்பு எண் மற்றும் நாள் பதிவிறக்கம்
1 கல்லூரி பஜார் நடத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் வழிகாட்டுதல் எண்.1 pdf
2 பாலின பிரச்சார நடவடிக்கை SOPகள் வழிகாட்டுதல் எண்.2 pdf
3 தேசிய அளவிலான பாலின பிரச்சாரம் வழிகாட்டுதல் எண்.3 pdf
4 ஒரு நிறுத்த வசதி மையத்திற்கான வழிகாட்டுதல்கள் (OSF) வழிகாட்டுதல் எண்.4 pdf
5 பாலின வள மையத்தில் SOP வழிகாட்டுதல் எண்.5 pdf
6 சுய உதவி குழுக்கள் மற்றும் ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு மற்றும் கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்களை தரம் பிரித்தலுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழிகாட்டுதல் எண்.6 pdf
7 நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான நிலையான செயல்பாட்டு செயல்முறை தலைமை அமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் (CMBFS) வழிகாட்டுதல் எண்.7 pdf
8 பண்ணை அல்லாத கிளஸ்டர் வழிகாட்டுதல்கள் ஆங்கிலம் வழிகாட்டுதல் எண்.8 pdf
9 பண்ணை அல்லாத கிளஸ்டர் வழிகாட்டுதல்கள் தமிழ் வழிகாட்டுதல் எண்.8 pdf
10 முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் - SOP வழிகாட்டுதல் எண்.10 pdf
11 சிறுதானிய சான்று விதை உற்பத்தி அலகிற்கான வழிகாட்டுதல்கள் வழிகாட்டுதல் எண்.11 pdf
12 மணிமேகலை விருது வழிகாட்டுதல்கள் வழிகாட்டுதல் எண்.12 pdf
13 DSMS வளாகம் பராமரிப்பு வழிகாட்டுதல்கள் வழிகாட்டுதல் எண்.13 pdf
14 வானவில் மையம் வழிகாட்டுதல்கள் வழிகாட்டுதல் எண்.14 pdf
15 விடியல்” – வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மீட்கப்பட்ட ககொத்தடிமை கதொழிலொளர்களுக்கான 150 வாழ்வாதாரக் கூட்டறைப்புகள் உருவாக்க வழிகாட்டுவதற்கான நெறிமுறைகள்விடியல்” – வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மீட்கப்பட்ட ககொத்தடிமை கதொழிலொளர்களுக்கான 150 வாழ்வாதாரக் கூட்டறைப்புகள் உருவாக்க வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் வழிகாட்டுதல் எண்.15 pdf