திரைப்படிப்பித் தொழில்நுட்பம்

பல்வேறு திரைப்படிப்பி தொழில்நுட்பங்கள் பின்வருமாறு

திரைப்படிப்பித் தொழில்நுட்பம் இணையதளம் இலவசம் / வணிகரீதியானது
Screen Access For All (SAFA) http://www.nabdelhi.org/NAB_SAFA.htm இலவசம்
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/ இலவசம்
System Access To Go http://www.satogo.com/ இலவசம்
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=2 இலவசம்
Web any where http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php இலவசம்
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 வணிகரீதியானது
JAWS http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp வணிகரீதியானது
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 வணிகரீதியானது
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ வணிகரீதியானது