திறன் உருவாக்கம்
CB

SHG உறுப்பினர்கள் பயிற்சி, அனிமேட்டர் மற்றும் பிரதிநிதி பயிற்சி, VPRC புத்தக காப்பாளர் பயிற்சி, PLF அலுவலகம் தாங்குபவர்கள் பயிற்சி, BLF அலுவலகம் தாங்குபவர்கள் பயிற்சி மற்றும் BLF புத்தக காப்பாளர் பயிற்சி போன்ற பயிற்சிகள் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் பிரதிநிதிகளுக்கும் அறிவு, தலைமைத்துவம், மேலாண்மை மற்றும் முடிவை மேம்படுத்துவதற்காக அறிவு மற்றும் விழிப்புணர்வை வழங்குவதற்காக வழங்கப்படுகின்றன. - தயாரித்தல். இது கடைசி மைல் சேவைகளை வழங்குவதற்கான வழித்தடமாக செயல்படும் இலக்கு சமூகத்திலிருந்து சமூக மூலதனத்தை உருவாக்க வழிவகுத்தது.

சமூக வள நபர்கள்

சமூக வள நபர்கள் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டு, கிராம அளவில் அல்லது கிராமங்களின் குழுவில் பின்வரும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

  • சமூக SHG பயிற்சியாளர்கள் (CSTகள்) சுய உதவிக் குழுக்களை உருவாக்குவதற்கும் கண்காணிப்பதற்கும் உதவுகிறார்கள்.
  • Community Bank Co-ordinators (CBCs) Co-ordinate with the banks to facilitate availing of SHG loans.
  • சமூக வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் (CBCs) SHG கடன்களைப் பெறுவதற்கு வசதியாக வங்கிகளுடன் ஒருங்கிணைக்கிறார்கள்.
  • சமூக வள நபர் (தொழில்துறை ஊக்குவிப்பு) SHG பெண்களின் நிறுவனங்களை மேம்படுத்துவதில் உதவி
  • சமூக வல்லுநர்கள் (வேலை) திறன் பயிற்சிக்காக இளைஞர்களை அடையாளம் கண்டு அணிதிரட்டுதல்
  • சமூக வள நபர் (கூட்டாண்மை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு) SHG உறுப்பினர்களுக்கு பல்வேறு அரசாங்கத் திட்டங்களிலிருந்து பலன்களைப் பெற உதவுங்கள்

சிறப்பாக செயல்படும் SHGகள் மற்றும் அவற்றின் கூட்டமைப்புகளுக்கான விருதுகள்

2006-07 ஆம் ஆண்டில் சிறப்பாகச் செயல்படும் SHGகள்/PLFகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மணிமேகலை விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. SHGகள் மற்றும் PLF களை சிறந்த செயல்திறனுக்காக பாடுபட ஊக்குவிப்பதில் இந்த விருதுகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. சிறப்பாகச் செயல்படும் சமூகம் சார்ந்த நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இது நிறுத்தப்பட்டு, 2021-22ல் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது. SHGகள், VPRCகள், PLFகள், BLFகள், ALFகள் மற்றும் CLFகள், பெண்கள், சமூகத்தின் விளிம்புநிலை மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரிவினரின் சமூக-பொருளாதார, அரசியல் மற்றும் பொருளாதார அதிகாரமளிப்பதில் CBO களின் பங்களிப்பை அங்கீகரித்து பாராட்டும் வகையில் விருதுகள் வழங்கப்படும். தொகுதி அளவில், மாவட்ட அளவில் மற்றும் மாநில அளவில் சிறப்பாக செயல்படும் சிபிஓக்களுக்கு ரொக்க விருதுகள் மற்றும் சான்றுகள் வழங்கப்படும்.