வேளாண் சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபட்டிருந்த மகளிரைக் கொண்டு.பன்னாட்டு வேளாண்மை வளர்ச்சி

இந்தியாவிலே முதல் முறையாக டாக்டர். கலைஞர் மு. கருணாநிதி அவர்களின் தலைமையில், தமிழக அரசு 1989 ஆம் ஆண்டு, செப்டம்பர் மாதம் தர்மபுரி மாவட்டத்தில் வேளாண் சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபட்டிருந்த மகளிரைக் கொண்டு.பன்னாட்டு வேளாண்மை வளர்ச்சி