கோயம்புத்தூர் VOC மைதானத்தில் தேசிய அளவிலான மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களின் தயாரிப்புகளின் சரஸ் கண்காட்சி