வளர்ச்சிப் பாதையை உள்ளடக்கிய திட்டங்களே பொருளாதார வளர்ச்சியின் வெற்றிக்கு அடிப்படையாகும்.

ஏழை மற்றும் மிகவும் பின்தங்கிய பெண்களை அணுகி அதிகாரம் அளிப்பது, வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துதல்