மாண்புமிகு அமைச்சர்

 
திரு .உதயநிதி ஸ்டாலின்
இளைஞர்நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுட்த்துறை அமைச்சச்ர

இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுட்த் துறை, சிறப்புத் திட்டட்ச் செயலாக்கத் துறை, வறுமை ஓழிப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் ஊரகக் கடன்கள்.